Proposed topics of doctoral, master and bachelor thesis

Tomáš Chuman

Biodiverzita a geodiverzita

 1. Fyzickogeografické a krajinně ekologické faktory ovlivňující diverzitu a rozšíření organismů.
 2. Závislost biodiverzity rostlin na geodiverzitě v modelovém území.

Krajinná ekologie a geoekologie

 1. Typologie krajiny v modelovém území s využitím klastrové analýzy.
 2. Změny krajinné mikrostruktury v různých typech krajiny ČR
 3. Změna krajinné struktury vlivem suburbanizace.

Půda a vegetace

 1. Schopnosti rostlin indikovat půdní vlastnosti
 2. Vztah reliéfu a vegetace: pokryvnost zjištěná pomocí satelitních snímků (NDVI)
 3. Změna půdních vlastností na základě pokryvnosti vegetace a charakteru reliéfu
 4. Zábor půdního fondu vlivem suburbanizace.
  Přirozená obnova těžebních tvarů (rychlost sukcese vegetace a tvorba půdy na těžebních plochách)
 5. Změna půdních vlastností v topografické půdní katéně
 6. Změna půdních vlastností sprašových půd v průběhu holocénu

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Biogeografie – Prostorová geoekologie

Geoeokologické preference jelena lesního v NP Šumava a Bavorský les
 • sežere Šumavu kůrovec nebo jelen?
 • potřebujeme na Šumavě vlky nebo víc myslivců?

– práce je založena na analýze dat z GPS telemetrie a hodnocení časo-prostorového využití území nad podrobnými daty krajinného pokryvu za území NP Šumava a Bavorský les

Vývoj habitatů lindušky úhorní na severočeských hnědouhelných výsypkách

(podpořeno projektem TAČR TA04021269 – možnost DPP)

 • nejlepší habitaty v nejhorší krajině?
 • rekultivovat nebo nechat zarůst?

– klasifikace série leteckých snímků vybraných částí hnědouhelných výsypek a následné typologii vegetačních poměrů
– sestavení základního habitatového modelu při využití detailních dat o výskytu zájmového druhu

Analýza konektivity lokalit výskytu sysla obecného v Českém Středohoří
 • kolik syslů může bydlet v Českém Středohoří?
 • dostane se sysel z Lovoše na Oblík?

– analýza habitatové vhodnosti a konektivity lokalit výskytu sysla obecného v Českém Středohoří
– využití dat z NDOP AOPK a tzv. Katalogu lokalit sysla obecného

Krajinná ekologie

Klasifikace lokalit přirozených lesů dle abiotických podmínek prostředí

(podpořeno projektem EHP Monitoring přirozených lesů – možnost DPP)

 • jak se liší lokality přirozených lesů v ČR?
 • proč se zachovaly pralesy zrovna tam, kde jsou?

– typologie lokalit přirozených lesů v ČR na základě analýzy abiotických podmínek prostředí a historického vlivu člověka
– analýza konektivity typologicky stejných lokalit z hlediska disperzních schopností vybraných druhů živočichů

Analýza změn funkční, vlastnické a uživatelské struktury krajiny od 50. let po současnost
 • platí „Farm Rental Paradox“ všeobecně nebo se liší v různých fyzicko-geografických podmínkách?
 • jak a kde se změnila funkční a uživatelská struktura krajiny?

– práce je založena na analýze připravené databáze klasifikovaného krajinného pokryvu nad ortofoty z 50. let a současnosti
– zhodnocení vývoje funkční, vlastnické a uživatelské struktury krajiny

Václav Treml

Bakalárské práce

 1. Vytvoření a interpretace lokální letokruhové chronologie borovice lesní
  • na jednom konkrétním stanovišti získat letokruhové vývrty, vytvořit letokruhovou chronologii a zjistit její klimatický signál; v rešeršní části popsat vliv klimatu na jehličnaté dřeviny Česka
 2. Současné růstové trendy dřevin Česka – prostorové a časové aspekty
  • na letokruhových datech porovnat průměrný růst našich hlavních dřevin v období 1950-1980 s růstem v období 1990-2010 – zjistit vlivy věku, nadmořské výšky, druhu dřeviny, typu stanoviště; problém postihnout také v rešerši
 3. Trendy v šířce letokruhů a výšce stromů z horní hranice lesa na zonálním gradientu od subtropů po Arktidu
  • na základě rešerše a z databáze ITRDB zjistit pro větší množství lokalit na nebo těsně pod horní hranicí lesa šířky letokruhů a výšky stromů; tyto veličiny pak vysvětlit zeměpisnou šířkou, druhem dřeviny a klimatickými parametry

Diplomové práce

 1. Regionální proměnlivost letokruhových chronologií borovice lesní v Čechách (vytvořit nové lokální letokruhové chronologie borovice lesní, s využitím dalších již existujících chronologií vytvořit mapu klimatického signálu borovice)
 2. Fenologie dřeva smrku a kleče na horní hranici lesa
  • na horní hranice lesa v Krkonoších v pravidelných intervalech odebírat vzorky dřeva smrku a kleče, následně interpretovat tvorbu dřeva ve světle mikroklimatických dat z lokality
 3. Aktualizace a prodloužení letokruhové chronologie horského smrku o historický materiál
  • naši stávající chronologii horského smrku ze Sudetských pohoří sahající do roku 1603 posílit, případně prodloužit pomocí dřev z historických objektů
 4. Vliv polohy a topografie na růstový trend a klimatický signál dřevin
  • pro smrk a pro borovici analyzovat růstové trendy, klimatický signál na úrovni jedinců, variabilitu vysvětlovat vzájemnou pozicí jedinců, strukturou porostu, sociálním postavením, topografií a půdními podmínkami
Témata také vhodná pro obor Krajina a společnost
 1. Ústup budního hospodářství a dynamika sukcese (vybraná území – Krkonoše, Jeseníky, možno zpracovat několik diplomových prací)
 2. Vymezení, rozsah a krajině-ekologické charakteristiky starých porostů smrku v ČR