Proposed topics of doctoral, master and bachelor thesis

Tomáš Chuman

Biodiverzita a geodiverzita

 1. Fyzickogeografické a krajinně ekologické faktory ovlivňující diverzitu a rozšíření organismů.
 2. Závislost biodiverzity rostlin na geodiverzitě v modelovém území.

Krajinná ekologie a geoekologie

 1. Typologie krajiny v modelovém území s využitím klastrové analýzy.
 2. Změny krajinné mikrostruktury v různých typech krajiny ČR
 3. Změna krajinné struktury vlivem suburbanizace.

Půda a vegetace

 1. Schopnosti rostlin indikovat půdní vlastnosti
 2. Vztah reliéfu a vegetace: pokryvnost zjištěná pomocí satelitních snímků (NDVI)
 3. Změna půdních vlastností na základě pokryvnosti vegetace a charakteru reliéfu
 4. Zábor půdního fondu vlivem suburbanizace.
  Přirozená obnova těžebních tvarů (rychlost sukcese vegetace a tvorba půdy na těžebních plochách)
 5. Změna půdních vlastností v topografické půdní katéně
 6. Změna půdních vlastností sprašových půd v průběhu holocénu

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

BIOGEOGRAFIE – PROSTOROVÁ GEOEKOLOGIE

Geoeokologické preference jelena lesního v NP Šumava a Bavorský les

 • sežere Šumavu kůrovec nebo jelen?
 • potřebujeme na Šumavě vlky nebo víc myslivců?

– práce je založena na analýze dat z GPS telemetrie a hodnocení časo-prostorového využití území nad podrobnými daty krajinného pokryvu za území NP Šumava a Bavorský les

Vývoj habitatů lindušky úhorní na severočeských hnědouhelných výsypkách

(podpořeno projektem TAČR TA04021269 – možnost DPP)

 • nejlepší habitaty v nejhorší krajině?
 • rekultivovat nebo nechat zarůst?

– klasifikace série leteckých snímků vybraných částí hnědouhelných výsypek a následné typologii vegetačních poměrů
– sestavení základního habitatového modelu při využití detailních dat o výskytu zájmového druhu

Analýza konektivity lokalit výskytu sysla obecného v Českém Středohoří

 • kolik syslů může bydlet v Českém Středohoří?
 • dostane se sysel z Lovoše na Oblík?

– analýza habitatové vhodnosti a konektivity lokalit výskytu sysla obecného v Českém Středohoří
– využití dat z NDOP AOPK a tzv. Katalogu lokalit sysla obecného

KRAJINNÁ EKOLOGIE

Klasifikace lokalit přirozených lesů dle abiotických podmínek prostředí

(podpořeno projektem EHP Monitoring přirozených lesů – možnost DPP)

 • jak se liší lokality přirozených lesů v ČR?
 • proč se zachovaly pralesy zrovna tam, kde jsou?

– typologie lokalit přirozených lesů v ČR na základě analýzy abiotických podmínek prostředí a historického vlivu člověka
– analýza konektivity typologicky stejných lokalit z hlediska disperzních schopností vybraných druhů živočichů

Analýza změn funkční, vlastnické a uživatelské struktury krajiny od 50. let po současnost

 • platí „Farm Rental Paradox“ všeobecně nebo se liší v různých fyzicko-geografických podmínkách?
 • jak a kde se změnila funkční a uživatelská struktura krajiny?

– práce je založena na analýze připravené databáze klasifikovaného krajinného pokryvu nad ortofoty z 50. let a současnosti
– zhodnocení vývoje funkční, vlastnické a uživatelské struktury krajiny

Václav Treml

Bakalárské práce

 1. Recentní zmeny polohy horní hranice lesa v temperátní a boreální cásti severní polokoule
 2. Sestavení a porovnání hlavních letokruhových chronologií pro Krkonoše a Jeseníky
 3. Vývoj krajinného pokryvu a klimatická charakteristika Úpského rašelinište
 4. Poloha horní hranice lesa v Alpách a její vztah ke klimatickým charakteristikám
 5. Záznam sucha v letokruhových chronologiích dubu

Diplomové práce

 1. Regionální promenlivost letokruhových chronologií borovice lesní v Cechách
 2. Klimatický signál smrku v závislosti na nadmorské výšce – Krušné hory, Jizerské hory, Beskydy (co pohorí to 1 DP)
 3. Letokruhové chronologie borovice lesní ve vztahu ke klimatickým parametrum – oblasti pískovcových skalních mest – Ceský Ráj, Adršpach, popr. další
 4. Dynamika ekotonu horní hranice lesa ve vybraných pohorích Slovenska