Proposed topics of doctoral, master and bachelor thesis

Tomáš Chuman

Biodiverzita a geodiverzita

 1. Fyzickogeografické a krajinně ekologické faktory ovlivňující diverzitu a rozšíření organismů.
 2. Závislost biodiverzity rostlin na geodiverzitě v modelovém území.

Krajinná ekologie a geoekologie

 1. Typologie krajiny v modelovém území s využitím klastrové analýzy.
 2. Změny krajinné mikrostruktury v různých typech krajiny ČR
 3. Změna krajinné struktury vlivem suburbanizace.

Půda a vegetace

 1. Schopnosti rostlin indikovat půdní vlastnosti
 2. Vztah reliéfu a vegetace: pokryvnost zjištěná pomocí satelitních snímků (NDVI)
 3. Změna půdních vlastností na základě pokryvnosti vegetace a charakteru reliéfu
 4. Zábor půdního fondu vlivem suburbanizace.
  Přirozená obnova těžebních tvarů (rychlost sukcese vegetace a tvorba půdy na těžebních plochách)
 5. Změna půdních vlastností v topografické půdní katéně
 6. Změna půdních vlastností sprašových půd v průběhu holocénu

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Biogeografie – Prostorová geoekologie

Geoeokologické preference jelena lesního v NP Šumava a Bavorský les
 • sežere Šumavu kůrovec nebo jelen?
 • potřebujeme na Šumavě vlky nebo víc myslivců?

– práce je založena na analýze dat z GPS telemetrie a hodnocení časo-prostorového využití území nad podrobnými daty krajinného pokryvu za území NP Šumava a Bavorský les

Vývoj habitatů lindušky úhorní na severočeských hnědouhelných výsypkách

(podpořeno projektem TAČR TA04021269 – možnost DPP)

 • nejlepší habitaty v nejhorší krajině?
 • rekultivovat nebo nechat zarůst?

– klasifikace série leteckých snímků vybraných částí hnědouhelných výsypek a následné typologii vegetačních poměrů
– sestavení základního habitatového modelu při využití detailních dat o výskytu zájmového druhu

Analýza konektivity lokalit výskytu sysla obecného v Českém Středohoří
 • kolik syslů může bydlet v Českém Středohoří?
 • dostane se sysel z Lovoše na Oblík?

– analýza habitatové vhodnosti a konektivity lokalit výskytu sysla obecného v Českém Středohoří
– využití dat z NDOP AOPK a tzv. Katalogu lokalit sysla obecného

Krajinná ekologie

Klasifikace lokalit přirozených lesů dle abiotických podmínek prostředí

(podpořeno projektem EHP Monitoring přirozených lesů – možnost DPP)

 • jak se liší lokality přirozených lesů v ČR?
 • proč se zachovaly pralesy zrovna tam, kde jsou?

– typologie lokalit přirozených lesů v ČR na základě analýzy abiotických podmínek prostředí a historického vlivu člověka
– analýza konektivity typologicky stejných lokalit z hlediska disperzních schopností vybraných druhů živočichů

Analýza změn funkční, vlastnické a uživatelské struktury krajiny od 50. let po současnost
 • platí „Farm Rental Paradox“ všeobecně nebo se liší v různých fyzicko-geografických podmínkách?
 • jak a kde se změnila funkční a uživatelská struktura krajiny?

– práce je založena na analýze připravené databáze klasifikovaného krajinného pokryvu nad ortofoty z 50. let a současnosti
– zhodnocení vývoje funkční, vlastnické a uživatelské struktury krajiny

Václav Treml

Bakalářské práce

 1.  Analýza růstu stromů pomocí dendrometrů a její uplatnění ve FG
 2. Dopady klimatické změny na horní hranici lesa

Diplomové práce

 1. Dopady klimatické změny a změn land-use na horní hranici lesa
 2. Vliv sucha na ekosystémy horských i nížinných jehličnatých lesů

Doktorské práce

 1. Dopady klimatických změn na produktivitu dřevin
Témata také vhodná pro obor Krajina a společnost
 1. Ústup budního hospodářství a dynamika sukcese (vybraná území – Krkonoše, Jeseníky, možno zpracovat několik diplomových prací)
 2. Vymezení, rozsah a krajině-ekologické charakteristiky starých porostů smrku v ČR